Ulike typer kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.  

Fire ulike typer, stor variasjon:

Verdens helseorganisasjon har definert ulike former for kjønnslemlestelse inn i fire ulike hovedtyper. I praksis er det stor variasjon i måten inngrepene utføres på, og de fire hovedtypene er en skjematisk forenkling av mange mellom- og undertyper. Variasjoner i inngrepenes omfang og utførelse, alder på jenta/kvinnen, helingsprosess og anatomiske variasjoner gjør at en del typer omskjæring er vanskelige å identifisere. Forskning viser også at mange kvinner selv ikke er klar over omfanget av inngrepet. Det er ofte stor forskjell mellom hva kvinner sier er blitt gjort og hva som oppdages ved kliniske undersøkelser.

Informasjonen som finnes om utbredelse, helserisiko og begrunnelse er i hovedsak begrenset til de tre første typene. Type IV, «uklassifisert», er imidlertid identifisert i alle verdensdeler og har ulike begrunnelser og helserisiko. I mange områder som tradisjonelt praktiserer infibulasjon (type III), er det en bevegelse mot mindre omfattende inngrep. Ofte sier folk at de slutter med infibulasjon og erstatter det med et mindre omfattende inngrep, ofte kalt «sunna». Det er ulike meninger om denne formen for endring. Les mer om endringer i praktisering av kjønnslemlestelse i eksil her.

 

Type I:

Klitoridektomi: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris eller hudfolden over klitoris.

Type II:

Eksisjon: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og indre kjønnslepper, med eller uten fjerning av vev fra ytre kjønnslepper.

Type II

 

Type III:

Infibulasjon: Innsnevring av skjedeinngangen ved at deler av kjønnsleppene (indre og/eller ytre) skjæres bort og sys eller føyes sammen slik at det dannes et hudsegl som stenger skjedeinngangen. Ofte fjernes også deler av klitoris.

Type III

 

Type IV:

Uklassifisert: Alle andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning.

 

Om kjønnslemlestelse