Spesifikke retningslinjer for ulike yrker

Ansatte i ulike institusjoner har alle plikt til å avverge kjønnslemlestelse, men metodene de kan bruke vil variere. Se spesifikke retningslinjer for hver av arbeidsplassene. 

Barnehage, skole og aktivitetsskole:

  • Når har du grunn til å være spesielt oppmerksom? Sjekk hvilke faktorer du bør være spesielt oppmerksom på. Diskuter med kollegaer og overordnet. Vær aktiv og skaff deg så mye informasjon som mulig.
  • Snakk med jenta. Vær vennlig og lyttende til hva hun har å si. Vær oppmerksom på at hun kan være redd og trenge god støtte.
  • Ta kontakt med de foresatte og presenter barnehagen/skolens bekymring. Kjenner familien til medisinske og psykososiale konsekvenser av kjønnslemlestelse? Kjenner de til lovforbudet?
  • Vurder om du har opplysnings- og/eller avvergingsplikt.
  • Etter straffelovens § 284 har yrkesutøvere og ansatte i barnehage, barnevern, helse- og sosialtjeneste, skole og aktivitetsskole plikt til å prøve å avverge en kjønnslemlestelse. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, og unnlatelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Det kan være flere måter å avverge en kjønnslemlestelse på.

Helsetjeneste:

  • Når har du grunn til å være spesielt oppmerksom? Sjekk faresignalene. Diskuter med kollegaer og overordnet.
  • Snakk med jenta om hvorfor du er bekymret. Er bekymringen grunnløs eller reell? Få hennes synspunkter på problemstillingen.
  • Ta kontakt med de foresatte og presenter din bekymring. Kjenner familien til medisinske og psykososiale konsekvenser av kjønnslemlestelse? Kjenner de til lovforbudet? Klikk her for å lese mer om hvordan snakke om kjønnslemlestelse.
  • Etter straffelovens § 284 har yrkesutøvere og ansatte i helse- og sosialtjeneste plikt til å prøve å avverge en kjønnslemlestelse. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, og unnlatelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.
  • Vurder om du har opplysnings- og/eller avvergingsplikt.

Trossamfunn:

Flere som praktiserer kjønnslemlestelse mener skikken er religiøst betinget. Inngrepet praktiseres blant kristne, muslimer og i andre trossamfunn, men er særlig knyttet opp mot islam. For å være en god muslim mener noen at jenter må kjønnslemlestes. En del religiøse ledere har etter hvert tatt til orde for at så ikke er tilfellet. Les mer om ulike grunner til at kjønnslemlestelse praktiseres.

Etter straffelovens § 284 har forstandere eller religiøse ledere i trossamfunn plikt til å avverge kjønnslemlestelse på lik linje med yrkesutøvere og ansatte i barnehage, barnevern, helse- og sosialtjeneste, skole og aktivitetsskole. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, og unnlatelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

En trosleder som råder, eller ikke fraråder, en familie å kjønnslemleste datteren sin, kan dømmes for straffbar medvirkning. Troslederen kan da anses å ha brutt avvergingsplikten i straffelovens § 284. For at det skal bli tale om straffansvar for medvirkning, må imidlertid de aktuelle handlingene kunne sies å innebære en såkalt ”positiv tilskyndelse” overfor gjerningsmannen. Det vil si at troslederen med ord eller handling må ha styrket gjerningsmannens forsett, eller påvirket planlegging eller utførelse av den straffbare handlingen. Dette gjelder også kjønnslemlestelse som gjennomføres i utlandet.

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner er ikke spesielt nevnt i straffelovens §284 og har dermed ikke lovbestemt avvergingsplikt.

De kan derimot være omfattet av opplysningsplikt til barneverntjenesten etter barnevernloven. Hvis organisasjonen mottar driftsstøtte og utfører en oppgave som stat, fylkeskommune eller kommune er pålagt å utføre gjennom lovverket, vil de ansatte i organisasjonen som arbeider med den aktuelle oppgaven, ha opplysningsplikt.

Flere organisasjoner som ikke faller inn under bestemmelsen ovenfor, har vedtektsfestet selvpålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje