Hva plikter du å gjøre?

Du har ikke automatisk plikt til å melde fra til barneverntjenesten når en jente er kjønnslemlestet, men melding kan likevel være aktuelt i noen tilfeller. 

I henhold til gjeldende lovkrav har helsepersonell ikke meldeplikt til barnevernet om kjønnslemlestelse som allerede har skjedd. Helsepersonell er pliktig å bistå med helsehjelp for plager/vansker som følger av kjønnslemlestelse.

Melding er imidlertid aktuelt dersom:

  • de foresatte i praksis ikke følger opp, eller hvis de motsetter seg at:
    • jenta utredes med tanke på hjelpebehov (fysisk eller psykisk)
    • jenta får nødvendig behandling
  • jenta har yngre søsken som man tror står i fare for å bli kjønnslemlestet
  • undersøkelser tyder på at familien har andre jentebarn som allerede er kjønnslemlestet og ikke får nødvendig utredning og/eller hjelp

Helsetjenesten vil være sentral i vurderingen av hjelpebehov og behandling. Barnehage- og skolepersonale har begrenset mulighet til å vurdere dette, og kan eventuelt henvise i samråd med foresatte.

Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd