Hva kan barnevernet gjøre?

Barneverntjenesten kan bidra til å sikre at jenter som allerede er blitt utsatt for kjønnslemlestelse får nødvendig hjelp, behandling og oppfølging.  

Hjelpeapparatet kan ha opplysningsplikt til barnevernet ved bekymring for at kjønnslemlestelse har skjedd, om jenta har søsken som står i fare for å bli kjønnslemlestet eller om man er usikker på om jenta får nødvendig medisinsk behandling.

Barneverntjenesten har en særlig mulighet til å beskytte og sikre hjelp for jenter som allerede er kjønnslemlestet fordi den har:

Det kan være hensiktsmessig å melde bekymring til barnevernet i saker vedrørende kjønnslemlestelse. Dette fordi de har spesielle muligheter til å koordinere nødvendig samarbeid og innhente opplysninger.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd