Om veiviseren

Om veiviseren

Veiviseren skal bidra til å forebygge kjønnslemlestelse og tilby kunnskap til hjelpere, så jenter som allerede er utsatt for kjønnslemlestelse får hjelpen de trenger.

Målgruppe

Veiviseren er laget for deg som gjennom jobben din møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Dette kan være som ansatt i barnehage, skole, helsetjeneste og skolehelsetjeneste, som leder i trossamfunn eller aktiv i frivillige organisasjoner.

Hvordan kan du bruke veiviseren?

Veiviseren er inndelt etter fire hovedinnganger. «Om kjønnslemlestelse» gir generell informasjon om ulike typer kjønnslemlestelse, omfang, aktuelt lovverk, og helsekonsekvenser av inngrepet. De øvrige tre kategoriene gir informasjon tilpasset situasjoner du kan komme opp i.

  1. Om kjønnslemlestelse
  2. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje
  3. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd
  4. Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd

Du får oversikt over hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for dette, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som allerede er blitt kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, hva du plikter å gjøre i ulike situasjoner, og oversikt over tilgjengelige hjelpeinstanser.

Veiviseren har et tydelig barnefokus. Tidligere har man snakket forsiktig og brukt begreper som kvinnelig omskjæring. Inngrepet skjer imidlertid oftest i barnealder, er svært smertefullt og skadelig, og er i strid med norsk og internasjonalt lovverk. På lik linje med ordlyden i straffeloven, brukes begrepet kjønnslemlestelse gjennomgående i veiviseren. På enkelte steder i teksten har vi av hensyn til sammenhengen bevisst brukt andre begrep.

Bakgrunn for oppdraget

I Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011 fikk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ansvaret for tre tiltak (5, 6, 25).

Fra tiltak 25: «Videreutvikle informasjonsmateriell om kjønnslemlestelse. Informasjonsmaterialet om kjønnslemlestelse skal tilpasses og oppdateres, det skal utgis en generell, tverrfaglig veileder og det skal vurderes om det er behov for å utarbeide nytt materiale i tillegg til det som blir foreslått i andre tiltak i denne planen.»

I samråd med (daværende) barne- og likestillingsdepartementet, som koordinerte arbeidet med handlingsplanen, ble man enige om å utvikle en nettbasert veiviser.

I 2018 fikk NKVTS i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å fornye og oppdatere informasjonsmateriell (brosjyrer) og den nettbaserte veiviseren. Veiviseren ble faglig oppdatert, omstrukturert og lagt over på mer brukervennlig plattform. Den gamle veiviseren om kjønnslemlestelse vil på sikt legges ned. Brosjyrene kan lastes ned her.