Hva kan politiet gjøre?

Politiet har forebyggende oppgaver, men kan også aktivt bidra til å hindre en forestående kjønnslemlestelse. Å kontakte politiet er særlig aktuelt i forbindelse med avvergingsplikten. 

Politiets forebyggende arbeid

Politiet har forebyggende oppgaver. Blant annet utøver politiets utlendingsenhet utstrakt informasjon om forbudet mot kjønnslemlestelse overfor personer som søker asyl og som kommer fra områder der kjønnslemlestelse tradisjonelt blir utført.

Politiet samarbeider med bekymrede instanser og kan delta i anonyme drøftinger.

Du kan kontakte politiet for å avverge en nært forestående kjønnslemlestelse dersom du ikke har tid eller mulighet til å avverge på annet vis.

Virkemidlene politiet har er å konfrontere familien med mistanke og inndra eventuelle pass og annen reisedokumentasjon, samt å nekte å utstede pass for å forhindre at jenta skal kunne reise ut av landet. Et annet alternativ er at familien likevel får reise etter grundig informasjon om norsk lovgivning og opplysning om at saken kan bli fulgt opp når familien kommer tilbake til Norge.

 

Melde bekymring til politiet

Politianmeldelse er særlig aktuelt dersom man er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje i nær framtid.

Dette kan også gjelde i saker der kjønnslemlestelse har skjedd og politiet kontaktes når det er nødvendig for å oppfylle avvergingsplikten av hensyn til andre jenter i familien.

Ved tvil, anonymiser saken, kontakt ditt lokale politi og be om råd.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje