Hva skjer når du melder barnevernet?

Det kan være lurt å melde bekymring til barnevernet, fordi de har spesielle muligheter til å koordinere nødvendig samarbeid og innhente opplysninger. Barneverntjenesten er også avhengig av at andre aktører oppfyller sine forpliktelser i henhold til opplysningsplikten og avvergingsplikten. 

Norske myndigheter definerer kjønnslemlestelse som en form for omsorgssvikt og mishandling. Dette til tross for at de foresatte selv oppfatter det som en del av sin oppdragerplikt og omsorg for jenta. Barneverntjenesten har derfor et sentralt ansvar for å beskytte jenter mot kjønnslemlestelse.

Barneverntjenesten skal også bidra til å sikre at jenter som allerede er blitt kjønnslemlestet får nødvendig hjelp, behandling og oppfølging. Ved bekymring for at en jente ikke får god nok oppfølging for helseplager etter kjønnslemlestelse, kan derfor opplysningsplikten til barneverntjenesten også bli aktualisert for jenter som allerede er kjønnslemlestet.

Barneverntjenesten har en særlig mulighet til å beskytte og sikre barn fordi den har:

  • hjemmel til å innhente opplysninger, jf. barnevernloven § 6-4
  • adgang til å foreta undersøkelser
  • myndighet til å iverksette tiltak: frivillige eller tvangstiltak

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje