Praktisering av kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er blitt aktuelt i Norge og andre land gjennom migrasjon fra land der dette er en tradisjonell praksis. 

Per 1.1. 2013 bodde det rundt 17.300 jenter og kvinner i Norge som kan ha blitt kjønnslemlestet før ankomst. Beregningen tok hensyn til landbakgrunn, utbredelse i opprinnelseslandet og alder ved flytting til Norge. Videre er det anslått at 2800 av disse jentene var mellom 10 og 19 år.

Halvparten kjønnslemlestede i Norge har somalisk bakgrunn

Kvinner med somalisk bakgrunn utgjør ifølge beregningene omkring halvparten av de som kan være kjønnslemlestet før innflytting (se Ziyada et al. 2016). Somaliere er den største av de berørte innvandrergruppene i Norge. 50,3 % av kvinner i Norge som er kjønnslemlestet har bakgrunn fra Somalia. De neste store gruppene er eritreere (23 %), etiopiere (12 %), sudanesere (3 %) og gambiere (2 %).

Halvparten utsatt for infibulasjon (sammensying)

Rundt halvparten av alle kjønnslemlestede i Norge kan ha blitt utsatt for den mest omfattende formen, infibulasjon (type III). Dette er atskillig høyere enn andelen for type III på verdensbasis (som er 10 %). Tallet skyldes innvandringsmønsteret til Norge. Kjennskap til utbredelsen av infibulasjon er viktig for å vurdere behovet for helsehjelp: Denne formen for kjønnslemlestelse gir mest helseplager. Alle infibulerte kvinner har potensielt behov for å få utført et åpnende inngrep for å kunne gjennomføre samleie og føde barn.

Videre er det i Norge bosatt rundt 15.000 jenter som er født i Norge eller kom i så ung alder at de trolig ikke var kjønnslemlestet før ankomst, men som har (familie)bakgrunn fra land der kjønnslemlestelse er vanlig. Av disse igjen har omkring 7900 bakgrunn fra grupper som tradisjonelt praktiserer kjønnslemlestelse. Disse ville løpt stor risiko for kjønnslemlestelse dersom de hadde vokst opp i opprinnelseslandet.

Hvis vi tar høyde for endrete normer som følge av migrasjon, kan vi ekskludere jenter som er født i Norge. Da står vi ifølge beregningene igjen med 3000 jenter som kan være i risiko for å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Men det er vanskelig å vite hvem disse 3000 er. Derfor anbefaler vi at alle 15.000 med bakgrunn fra land med utbredt kjønnslemlestelse får informasjon om kjønnslemlestelse med tanke på forebygging.

Trolig økning av kjønnslemlestede i Norge

Det finnes ingen gode undersøkelser som kan gi sikre data om hvem som blir utsatt for kjønnslemlestelse etter at de har flyttet til Norge eller av de som er født her. I mange opprinnelsesland er andelen jenter som blir utsatt for kjønnslemlestelse redusert, sammenliknet med eldre aldersgrupper. I tillegg er holdningene til kjønnslemlestelse blitt mer negative.

På verdensbasis øker imidlertid det faktiske antallet kvinner som lever med kjønnslemlestelse. Årsaken er befolkningsveksten i verden. I årene framover må vi i Norge forvente en økning av antall kvinner og jenter som er kjønnslemlestet, hovedsakelig på grunn av høy innvandring fra land med kjønnslemlestelse.

Praktisering av kjønnslemlestelse

referanser

  1. Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation modelBMC Public Health, 16(110). doi: 10.1186/s12889-016-2794-6