Hva plikter du å gjøre?

Du som i jobben din møter jenter som står i fare for å bli kjønnslemlestet, har i visse tilfeller individuell plikt til å melde til barnevernet og eventuelt politi dersom en jente står i fare for å bli kjønnslemlestet. Situasjonen kan utløse både avvergingsplikt og opplysningsplikt. 

En begrunnet bekymring for at kjønnslemlestelse skal skje utløser avvergingsplikt. Med «begrunnet bekymring» menes at det ikke er et krav at man helt sikkert vet at kjønnslemlestelse er planlagt, men at det må foreligge mer enn en vag mistanke. Avvergingsplikten inntrer når det er mer sannsynlig at en jente eller kvinne kan bli utsatt for kjønnslemlestelse enn at hun ikke vil bli det, og når det er en mulighet for å avverge inngrepet. Les om hvilke tegn som bør vekke din oppmerksomhet.

Opplysningsplikten til barnevernet gjelder kun når jenta er under 18 år. Avvergingsplikten omfatter i motsetning til opplysningsplikten også de tilfeller der en kvinne over 18 år står i fare for å bli kjønnslemlestet.

Avvergingsplikten og opplysningsplikten går foran lovbestemt taushetsplikt.

Hvordan du skal avverge en kjønnslemlestelse, avhenger av situasjonen. Under finner du informasjon direkte knyttet til vurdering av om du skal melde barnevernet om kjønnslemlestelse.

Det bør skilles mellom «ikke nær forestående» og «umiddelbart forestående» kjønnslemlestelse.

Dersom man tror at kjønnslemlestelse ikke er nær forestående, bør de yrkesutøvere som vanligvis har samtaler med foreldrene først forsøke å avverge ved å etablere et samarbeid med jentas foreldre eller andre nærstående. Yrkesutøvere som ikke vanligvis har samtaler med familien, bør heller melde bekymring til barnevernet. Les om hvordan du kan snakke med jenta og/eller jentas foreldre om kjønnslemlestelse. Ved begrunnet bekymring for kjønnslemlestelse skal man sende bekymringsmelding til barnevernet, som kan utrede, forebygge og eventuelt forhindre planlagt kjønnslemlestelse. Les om hva barnevernet gjør når de får din bekymringsmelding. Dersom det er fare for at kjønnslemlestelsen vil skje i umiddelbar framtid, slik at bekymringsmelding til barnevernet vurderes å ta for lang tid, bør saken meldes rett til politiet etter straffeloven § 284.

Unnlatelse av avvergingsplikt kan for nevnte yrkesgrupper straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Les videre om lovverket.

Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje